हाइलाईट्स : Scholarships  |  


Notices


  1. Scholarships
    2017-03-18 20:56:06

    यस समितिको आ.व.२०७३÷०७४ को लागि स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम बमोजिम तपसिल बमोजिमका २६ जिल्लाका तपसिल बमोजिमका २९ जात जातिका सामुदायिक÷सरकारी शिक्षणसंस्थामा अध्ययनरत गरिब तथा जेहेन्दार छात्रछात्राहरुलाई छात्रबृत्ति प्रदान गरिने हुँदा निम्न बमोजिमको छात्रबृत्तिका निम्ति यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिन भित्र यस समितिमा रीतपूवक दरखास्त दिनु हुन सम्बन्धित सबै पिछडावर्गका छात्रछात्राहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

    [Download]