हाइलाईट्स : Scholarships  |  


Objectives


    पिछडिएको समुदाय (OBC)उत्थान विकास समितिका उद्देश्यहरु :  1. पिछडिएको समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उत्थान विकासका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु,

  2. पिछडिएको समुदायको पहिचान गर्ने आधार तयार गरी सो बमोजिम पिछडिएको समुदायमा सूचिकृत हुने जातजाती वा समुदायको पहिचान तथा सूचिकृतको लागि आवश्यक पहल गर्नु,पिछडिएको समुदायको आर्थिक, सामाजिक, तथा सांस्कृतिक पक्षको विकास सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन अअनुसन्धान गर्नु,

  3. विभिन्न संस्थाबाट प्राप्त सहयोग तथा साधन स्रोतको आधारमा तयार गरिने पिछडिएको समुदाय संग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरु स्थानीय निकाय मार्फत गाउँस्तर सम्म पु¥याउनु,

  4. पिछडिएको समुदायले परम्परागत रुपमा अभ्यास गर्दै आएका प्रविधि, सीप, तथा विशिष्ट जानकारीलाई पिछडिएको समुदायको बौद्धक सम्पति अधिकारको रुपमा संरक्षण गर्नुको साथै उनीहरुका भाषा, संस्कृति, ईतिहास, परम्परालाई परिचय गराउँदै सोको संरक्षणका लागि अभिलेखालय तथा संग्राहलय स्थापना गर्नु,

  5. आर्थिक, सामाजिक, तथा सांस्कृतिकरुपमा वञ्चितीकरणका कारण समग्र विकास प्रक्रिया र लाभ वितरणमा मूलप्रवाहीकरण हुन नसकेका पिछडिएको समुदाय अन्तरगत पर्ने जातजातीहरुको आर्थिक, सामाजिक लगायत विभिन्न पक्षको विकास गर्नु,

  6. पिछडिएको समुदायको उत्थान, विकास, सशक्तिकरण, मूलप्रवाहीकरण, स्वरोजगार सिर्जना, आर्थिक विकास तथा जीवीकोपार्जनको आयाममा वृद्धि गरी उनीहरुको कार्यदक्षता बृद्धि गर्दै लैजाने र दिगो विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु ।