हाइलाईट्स : Scholarships  |  


Organizational Structureसि.नं पद श्रेणी समुह गत आ.व मा स्वीकृत भएको दरवन्दी
उपसचिव रा प द्वितिय प्रशासन
शाखा अधिकृत रा प तृतिय प्रशासन
ना सुव्वा रा प अंन प्रथम प्रशासन
खरिदार रा प अंन द्वितिय प्रशासन
नायव सुब्बा कम्प्यूटर अपरेटर प्रशासन
कार्यालय सहयोगी श्रेणी विहिन प्रशासन
चैकीदार श्रेणी विहिन प्रशासन
सवारीचालक श्रेणी विहिन प्रशासन